ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE- Z NAMI ZADBASZ O SWOJE PRAWA

Polityka Ochrony Prywatności

Poznaj szczegóły Polityki Ochrony Prywatności strony meritumgroup.pl

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych od Użytkowników podczas korzystania ze strony internetowej meritumgroup.pl, działającej pod adresem internetowym www.meritumgroup.pl, (dalej „Strona”), udostępnianej przez Kancelarię Meritum Group Sp. z o.o. ul. Kopciuszka 20, 05- 092 Dziekanów Leśny NIP 118-206-79-72, REGON 142956180, Kapitał Zakładowy: 100 tyś. zł KRS 0000387634, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS.

„Użytkownik” w rozumieniu Polityki Ochrony Prywatności oznacza osobę fizyczną korzystającą ze Strony.

Kancelaria Meritum Group Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Stronę. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania stroną. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony.

Kancelaria Meritum Group Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez nią dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Po osiągnięciu celu (np. wykonaniu zawartej umowy, upływie wskazanego w przepisach prawa okresu przechowywania danych) dane zostają usunięte, zanonimizowane.

Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zasady i warunki opisane w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności.

Dane osobowe

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz. Urz. UE L 119, s.1 („Rozporządzenie”) Kancelaria Meritum Group Sp. z o.o. ul. Kopciuszka 20, 05- 092 Dziekanów Leśny NIP 118-206-79-72, REGON 142956180, Kapitał Zakładowy: 100 tyś. zł KRS 0000387634, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS (zwana w Polityce Ochrony Prywatności: „Kancelaria"), informuje, że jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w związku lub podczas korzystania ze Strony. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem, a w przypadkach wymaganych jego treścią, za zgodą Użytkownika.

Kancelaria zbiera wyłącznie dane, które są niezbędne do:

- udzielenia odpowiedzi na skierowane do Kancelarii pytania, na podstawie zgody Użytkownika (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia),

- zawarcia umowy dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od podmiotu zobowiązanego na podstawie zainteresowania Użytkownika naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia),

- wykonania i na podstawie zawartej przez Użytkownika z nami umowy (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia),

- oferowania Użytkownikowi bezpośrednio usług własnych i przekazania informacji na temat swojej oferty- marketing bezpośredni (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia),

- ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia),

- celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia),

W czasie wysyłania zapytania lub dokonywania zamówienia usługi Kancelaria gromadzi dane podane przez Użytkownika w udostępnionych formularzach. Dane te obejmują adres e-mail.

W przypadkach wymaganych przepisami Rozporządzenia, wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w postaci elektronicznej, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie procedury mającej na celu umożliwienie korzystania ze Strony.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych oznaczonych na Stronie jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu wysłania zapytania przez Stronę, zawarcia umowy i realizacji usługi na rzecz Użytkownika. W przypadku nieudostępnienia przez Użytkownika wymaganych danych osobowych, nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na pytanie, zawarcie umowy i realizację usługi na rzecz Użytkownika.

Podstawą przetwarzania przez Kancelarię danych osobowych przekazanych przez Użytkownika jest konieczność realizacji umowy, a także, na żądanie Użytkownika, podjęcie niezbędnych działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia). W przypadku marketingu usług własnych oraz przesyłania przez Kancelarię informacji na temat swojej oferty na podany przez Użytkownika adres e-mail, podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Kancelarii (art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia). Przetwarzanie danych w celu przekazywania przez Kancelarię informacji o swoich produktach i usługach umożliwia dostarczenie Użytkownikowi informacji o aktualnej ofercie.

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację Użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe są zbierane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe będą w związku z tym przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami). Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług do czasu, aż Użytkownik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Powierzenie danych osobowych

Powierzenie przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Ochrony Prywatności, może nastąpić na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z przepisami Rozporządzenia wobec podmiotów świadczących na rzecz Kancelarii usługi.

Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom lub instytucjom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych osobowych oraz zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę praw i prywatności Użytkownika.

Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownikowi przysługuje:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

- prawo do uaktualnienia swoich danych;

- prawo do usunięcia danych (Jeżeli Użytkownik uważa, że brak jest podstaw do tego abyśmy przetwarzali jego dane, może zażądać, abyśmy je usunęli).

- ograniczenie przetwarzania danych (Użytkownik może zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań; - jeżeli zdaniem Użytkownika mamy na jego temat nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie; - lub Użytkownik nie chce, żebyśmy je usunęli, bo są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; - lub na czas wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych.

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw marketingowy- Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli Użytkownik skorzysta z tego prawa- Kancelaria zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację - Użytkownik ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Użytkownik powinien wskazać nam swoją szczególną sytuację, która jego zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Kancelarię przetwarzania objętego sprzeciwem. Kancelaria przestanie przetwarzać dane Użytkownika w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania danych Użytkownika są nadrzędne wobec praw Użytkownika lub też dane Użytkownika są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

- prawo do przenoszenia danych;

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli Użytkownik uważa, że Kancelaria przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik w każdej chwili ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Kancelaria przetwarzała na podstawie zgody Użytkownika. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem.

Pliki Cookies

Na Stronie stosowane są pliki „cookies”. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do Twoich danych zmieniając ustawienia „cookies” w swojej przeglądarce.

Niniejsza „Polityka Ochrony Prywatności” służy wyjaśnieniu tego, w jakim celu na stronie internetowej, którą administruje Kancelaria, używane są pliki „cookies” oraz w jaki sposób użytkownik może określić warunki stosowania plików „cookies”.

Przez korzystanie z tej strony wyrażasz zgodę na stosowanie plików „cookies” zgodnie z tą Polityką Ochrony Prywatności.

Czym są pliki „cookies” i jakie funkcje pełnią?

Pliki „cookies” to krótkie pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce lub na dysku twardym komputera użytkownika strony internetowej, na której stosowane są pliki „cookies”. W przypadku ponownej wizyty użytkownika na stronie internetowej pliki „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika i dostosowanie strony internetowej do jego preferencji.

Pliki „cookies” mogą pełnić różne funkcje. Podstawowe z nich to zapamiętywanie preferencji użytkownika i dostosowywanie do nich zawartości stron internetowych, umożliwienie przygotowania statystyk odwiedzin stron internetowych lub możliwość polecenia użytkownikowi treści, które są dla niego najbardziej odpowiednie.

Istotnym jest, iż pliki cookies nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym, ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego (np. komputera czy smartfona). Nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

W jakim celu stosujemy pliki „cookies” na stronie meritumgroup.pl?

Pliki „cookies” stosujemy na naszych stronach internetowych w następujących celach:

 • Konfiguracji Strony - umożliwiają ustawienia funkcji i usług na stronie.

 • Dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika.

 • Uwierzytelniania - umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.

 • Analizy i badania zachowań użytkowników - umożliwiają odczytanie preferencji użytkowników i poprzez ich analizę ulepszanie i rozwijanie produktów i usług.

 • Udoskonalenia strony, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu.

 Jakich plików „cookies” używamy na Stronie?

 Na swojej stronie internetowej stosujemy kilka rodzajów plików cookies, które wyróżniamy ze względu na następujące kryteria:

 • Stałe, przechowywane w komputerze przez czas określony w parametrach przeglądarki internetowej lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Służą do zapamiętania wybranych ustawień serwisu i personalizacji interfejsu użytkownika.

 • Sesyjne, będące plikami tymczasowymi, które przechowywane są w komputerze użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach danego serwisu.

 • Zewnętrzne (tzw. „third parties cookies”) umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony oraz dostarczanie użytkownikowi treści reklamowych, optymalnie dostosowanych do jego zainteresowań. To informacje pochodzące np. z serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej.

 Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika – najczęściej stosujemy pliki „cookies” potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, których stosowanie nie polega na śledzeniu użytkownika.

 Czy używamy plików „cookies” pochodzących od podmiotów trzecich?

 Tak, stosujemy zewnętrzne pliki cookies, pochodzące od podmiotów, z którymi współpracujemy, takich jak Google, Facebook, nazwa.pl sp. z o.o., Krajowy  Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA: (program Rzetelna Firma).

 Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików „cookies” pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików „cookies” dostępnymi na stronach internetowych:

  Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/Polityka Prywatności
 Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

  Nazwa.pl sp. z o.o.: https://www.nazwa.pl/fileadmin/nazwa/Regulaminy/Pl_prywatnosci.pdf
 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA: https://krd.pl/Pages/Polityka-prywatnosci.aspx

  Strona meritumgroup.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na  tych stronach.

 Jak usunąć lub zablokować pliki „cookies”?

 Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczenia plików „cookies” na jego urządzeniu. Opis konfiguracji plików „cookies” dla poszczególnych przeglądarek:

 • Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

 • Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL

 Należy jednak pamiętać, że usunięcie lub blokada plików „cookies” może wiązać się z tym, że niektóre sekcje naszej strony internetowej nie będą funkcjonowały poprawnie. Tak więc, efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.

 Gromadzenie danych

 Zebrane pliki „cookies” są przez Kancelarię przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową (zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania stroną). Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony meritumgroup.pl Kancelaria wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu strony internetowej do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

Bezpieczeństwo informacji

Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji dotyczących użytkownika. Dane zbierane za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej (zakładka „Kontakt” oraz "Zgłoś wypadek") są przesyłane na szyfrowany serwer pocztowy, co zapewnia ochronę danych Użytkownika. Program pocztowy ma włączoną opcję szyfrowania SSL.

Konto poczty elektronicznej jest chronione przed spamem i wirusami poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń w postaci systemów antyspamowych. System antyspamowy zapobiega otrzymywaniu niepożądanych wiadomości e-mail, określanych jako spam. System blokuje dostarczanie poczty z adresów i serwerów pocztowych, które znajdują się na globalnych listach adresów znanych z wysyłania spamu.

Strona meritumgroup.pl ma certyfikat SSL. Podstawową funkcją certyfikatu SSL jest ochrona informacji przesyłanych pomiędzy osobą odwiedzającą stronę a serwerem, na którym strona się znajduje.

Domenę utrzymujemy na serwerach DNS nazwa.pl, w związku z czym zabezpieczona jest ona protokołem DNSSEC. Dzięki temu rozwiązaniu, Użytkownicy odwiedzający naszą witrynę, są w jeszcze większym stopniu chronieni przed cyberprzestępstwami, a w szczególności przed przekierowaniem naszej domeny na strony WWW wyłudzające dane (phishing).

Kontakt z organem nadzorczym

W przypadku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Zmiany w polityce prywatności


Kancelaria może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na Stronie.
Copyright Nazwa.pl

Licznik gości

 • Gości na stronie: 0
 • Odsłon łącznie: 0