ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE- Z NAMI ZADBASZ O SWOJE PRAWA

Biorąc pod uwagę obecną strukturę sektora odszkodowań, jego małą transparentność oraz sygnały z rynku mówiące o zawyżonych cenach usług (wysokie prowizje), istnieje duże prawdopodobieństwo, że podejmiecie Państwo złą decyzję dotyczącą przyszłego pełnomocnika.

Rzecznik Ubezpieczonych wskazuje na następujące zagrożenia:

  • występują w praktyce przypadki braku wystarczającego przygotowania merytorycznego (profesjonalizmu) po stronie niektórych spośród pełnomocników w prowadzonym postępowaniu odszkodowawczym polegającym między innymi na przedstawianiu ubezpieczycielowi niepełnej listy przysługujących poszkodowanemu świadczeń, ich niedowartościowaniem czy też zbyt pochopnym podejmowaniem decyzji o zawarciu ugody w imieniu poszkodowanych osób;

  • stosowanie rażącego wyzysku (art. 388 k.c.) reprezentowanych osób, polegającego na zupełnej dowolności pobieranych opłat, które są absolutnie nie ekwiwalentne w stosunku do świadczonych usług. Obrazuje to bardzo wysoki poziom prowizji, sięgających od 30 do 50% przyznawanych świadczeń jednorazowych, przy czym ich wysokość powiększona jest o podatek VAT, oraz krotność świadczeń okresowych

  • stosowanie w umowach o wykonanie usługi polegającej na uzyskaniu świadczeń odszkodowawczych, zapisów o charakterze abuzywnym tzn. niedozwolonych klauzul umownych jak przykładowo postanowień wyłączających wypowiedzenie umowy przez zleceniodawcę lub nakładających wyłącznie na niego obowiązek zapłacenia kary w przypadku rezygnacji z wykonania umowy;

  • sygnalizowanie przez poszkodowanych prawdopodobnego naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych osób, których pozyskiwanie w części przypadków wydaje się być mało transparentne czy wręcz w części przypadków nielegalne;

  • brak możliwości reprezentowania klienta w postępowaniu przed sądem powszechnym w sytuacji gdy postępowanie odszkodowawcze prowadzone przed zakładem ubezpieczeń nie zapewniło poszkodowanemu należnych mu świadczeń;

  • wyjątkowo nieetyczne sposoby akwizycji klientów.


Na co, naszym zdaniem - analizując różne oferty- powinniście Państwo zwracać szczególną uwagę?

1. Wysokość prowizji. Nie ma racjonalnego uzasadnienia dla żądania od Państwa prowizji wyższej niż 25 % brutto.

2. Niekorzystne zapisy w umowie (np. kary umowne, obciążanie dodatkowymi kosztami, długi okres wypowiedzenia).

3. Pełnomocnik powinien mieć Państwa specjalną zgodę (najlepiej na piśmie) do zawarcia konkretnej ugody.

4. Dobrze, jeśli pełnomocnik nie pobiera prowizji od uzyskanej renty czy też kosztów leczenia. W przypadku wypadków ze skutkiem śmiertelnym- od
    kosztów pogrzebu.

5. Nie bez znaczenia pozostaje wsparcie adwokatów w procesie karnym.

Dlaczego nasza oferta jest tak atrakcyjna?

Podstawowym celem podejmowanych przez nas działań jest bezpieczeństwo oraz połączenie kształtowania postawy proklienckiej z niezwykłą skutecznością.Copyright Nazwa.pl

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0